ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សំណើរព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ
នឹងបើកឲ្យដំណើរការ នាពេលឆាប់ៗនេះ